enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies s/ss c/ç z

1 la essa sorda - fonema/s/

11 la grafia s

S'escriu s per representar la essa sorda /s/ en els cassos següents:

• a principi de mot:

salut, senyor, sol, suc...

Destaquen

sabata serra sanefa simitarra
sarsuela sòcol safir sarabanda
saurí sofre safrà sedàs
sotsobrar sentinella Saragossa sucre
serraller Sardenya sarró simbomba
• entre consonant i vocal

ansa, capsa, consell, excursió, estanc....

Cal tenir en compte:

dansa orsar (vaixell) monsó pinsà
Còrsega garsa Monsó pretensiós
• a fi de mot

arròs, cremós, gos, vernís....

Cal tenir en compte:

arròs capatàs matalàs tapís
barnús cuscús matís tramús
bus esbós panís tros
cabàs fes ris vernís
Cadis llapis sedàs xerès
calabós massís tamís  
• després dels prefixos:

a- asimetria, aero- aerosol, ana- anastomosi ....

a-  asil·làbic equi-  equisonància poli- polisèmia
aero- aerosol fito-  fitosanitari pre- preselecció
alti-  altisonant foto- fotosíntesi psico-  psicosomàtic
ambi- ambisexual geo- geosinclinal sobre- sobresalt
ante-  antesignatura hetero-  heterosexual radio-  radiosensibilitat
anti- antisocial hexa- hexasíl·lab sota-  sotasignat
antropo- antroposociologia hidro-  hidrosoluble supra- suprasensible
auto-  autoservei hipo-  hiposulfit tetra- tetrasil·làbic
bi- bisexual homo- homosexual tri-  trisacàrid
bio-  biosíntesi infra- infrasonor ultra- ultrasò
contra-  contrasenya mono- monosíl·lab uni-  unisex
deca- decasíl·lab morfo- morfosintaxi  
di- disèpal (però dissident) multi- multisecular  
dodeca-  dodecasíl·lab octo-  octosíl·lab  
entre-  entresol paleo-  paleosòl  
• en els mots compostos;

fotosíntesi, vivisecció...

fotosíntesi homosexual vivisecció ecosistema
 
i en els que han de portar el guionet:
adéu-siau cama-sec gira-sol penya-segat
pica-soques poca-solta    

12 la grafia ss

• entre vocals:

bassa, missió, opressió, passat....

Cal destacar els mots acabats amb els sufixos següents:

-assa: bonassa, cuirassa
-issa: canyissa, terrissa
-ussa: gentussa, batussa
-gressió, -gressor: agressió, agressor, transgressió, transgressor
-missió, -missor: emissió, emissor, dimissió, transmissió, admissió
-pressió, -pressor: impressió, impressor, expressió, compressor
superlatius amb les terminacions:
-íssim, íssima : grandíssim / grandíssima, joveníssim / joveníssima....

• en femenins formats amb el sufix -essa:

comtessa, metgessa...

abadessa consolessa infantessa poetessa
advocadessa deessa jutgessa sacerdotessa
alcaldessa doctoressa mestressa tigressa
baronessa duquessa metgessa vampiressa
comtessa hostessa ogressa  

però: princesa, marquesa i pagesa.

• en mots formats amb prefixos acabats en -s

Transsilvània, transsiberià, transsaharià....

transsaharià transsexual transsilvà transsubstanciació
transsepte transsiberià transsonància transsudar

13les grafies c i ç

•davant de a/o/u

amenaça, lliçó, peça...

abraçarcapçalpeçabalançóconvençut
adreça començament pinça cabeçó forçut
alçarforça plaçacançoner torçut
amenaça llança raça eriçó vençut
caçar maça traça lliçó Veneçuela
calça novençà açò xoriço  
• a final de paraula:

atroç, audaç, braç...

adreç braç esforç llaç pugnaç suspicaç
antifaç calç esquinç lluç rapaç tenaç
arboç capaç estruç loquaç reforç terç
arç començ falç març redreç traç
atroç descalç fal·laç mordaç romanç veloç
audaç dolç feliç pedaç sagaç veraç
avanç eficaç feroç perspicaç salaç vivaç
balanç enllaç fugaç pertinaç, sequaç voraç
balbuç endreç jaç precoç solaç xoriç

 

• En els sufixos -ança i -ença:

assegurança, concordança, confiança

assegurança, benvolença, concordança, creença, confiança, dolença, enyorança, esperança, fiança, tardança, temença...

2la essa sonora - fonema/z/

21la grafia z

• a principi de mot

Zàmbia, zero, zoo, zodíac, zona...

• entre vocals

Amazones, bizantí, ozó

amazona bizantí magazín ozó
azalea azimut topazi  
Bizanci nazisme trapezi  
• En els compostos de esquizo-, rizo-, piezo-, -zoic, -zoide, -zou

rizomorf, mesozoic, paleozoic; esporozous, protozou; espermatozoide...

• en un grup de paraules procedents del grec:

amazona, azalea, àzim, azimut, azot, bizantí, coriza, esquizofrènic, ozó, piezòmetre, topazi, trapezi.

• entre consonant i vocal:

colze galzeran onze ximpanzé

22la grafia s

• S'escriu s entre vocals:

bellesa, cosa, revisió, usos...

Cal tenir en compte:

adhesió concisió  eutanàsia  marquesa  paràlisi 
anàlisi  deserció  fase matisar precisió
anestèsia  desfasat gasosa mausoleu presència
arrasar  desocupació  idiosincràsia medusa presumpció
asil  desolació imposició mil·lèsim princesa
caucasià difusió  improvisació musa proposició
centèsim dissuasiu improvisar nasal pròtesi 
certesa encisador inclusió obesitat  resoldre
cèsar enèsim  invalidesa paisatge tesi
col·lisió entusiasme  lasanya països usuari
         

23el digraf tz

• alguns numerals:

onze, dotze, ... onzè, dotzè...

•Els verbs formats amb el sufix -itzar(i els derivats -itzador, -ització, itzable)

aguditzar, caracteritzar, formalitzar, popularitzar....

agilitzar civilitzar hipnotitzar realitzar
analitzar colonitzar localitzar simpatitzar
autoritzar cotitzar mecanitzar sistematitzar
canalitzar divinitzar organitzar utilitzar
caracteritzar escandalitzar popularitzar utilitzador
catalanitzar formalitzar profunditzar utilitzable
• en alguns mots com ara:

guitza, horitzó, magatzem...

agutzil alatzà algutzir assutzena
atzar atzavara atzeituní atzerola
botzina esbotzar guitza hertz
horitzó lapislàtzuli llàtzer magatzem
metzina putzolana sutze terratzo